CÔNG ĐOÀN

Ban chấp hành lâm thời công đoàn cơ sở 1. Đồng chí Doãn Duy Thiêm, Chủ tịch Email: doanduythiem@quatest4.gov.vn – SĐT: 0913.422.999 2. Đồng chí Nguyễn Lam Giang, Phó Chủ tịch Email: nguyenlamgiang@quatest4.gov.vn – SĐT: 0914.225.039 3. Đồng chí Hà Thị Thanh Tịnh, Ủy viên BHC Email: hathithanhtinh@quatest4.gov.vn – SĐT: 01278.799.645