CHÍNH SÁCH

QUATEST 4 cam kết:

1. Phải đảm bảo việc tuân thủ pháp luật, chế định và yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền;

2. Duy trì và nâng cao sự phù với các yêu cầu của các chuẩn mực quản lý ISO 9001, ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17021, ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17065, …;

3. Cố gắng đáp ứng vượt hơn yêu cầu và mong đợi của khách hàng và các bên quan tâm với nguyên tắc:

+ Trung thực, khách quan và chính xác,

+ Kịp thời, chuyên nghiệp và thân thiện,

+ Biết lắng nghe, học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, kiến thức và kỹ năng,

+ Vận dụng sáng tạo, khoa học, linh hoạt và hợp lý.

4. Áp dụng những tiến bộ trong khoa học kỹ thuật và quản lý nhằm cải tiến liên tục và nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động.

5. Phát triển và nâng cao mọi nguồn lực, trong đó con người là trung tâm và chủ thể.

                                                   Buôn Ma Thuột, ngày 01 tháng 10 năm 2016                                                                           GIÁM ĐỐC                                                                                                                     Nguyễn Phú Quốc