Đại hội Công đoàn cơ sở QUATEST 4

Thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam; được sự đồng ý của Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh Đắk Lắk và...

QUATEST 4 kết nạp đoàn viên công đoàn

Quyết định số 10/QĐ-CĐVC ngày 07/04/2017 của Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk về việc kết nạp đoàn viên công đoàn

QUATEST 4 chỉ định Ban chấp hành lâm thời Công đoàn cơ sở

Quyết định số 11/QĐ-CĐVC ngày 07/04/2017 của Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk về việc chỉ định Ban chấp hành lâm thời Công đoàn cơ...

QUATEST 4 thành lập Công đoàn cơ sở

Quyết định số 09/QĐ-CĐVC ngày 07/04/2017 của Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk về việc thành lập Công đoàn cơ sở
transsexual